More ideas from Dean
غنیمت دان و می نوش در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد مغرور مشو که خوانی ورقی زان روز حذر کن که ورق برگردد دنیاست خوب دنیا لیکن وفا ندارد دارد چو بیوفایی یک آشنا ندارد اهل دنیا عاشق جاهند از بی‌دانشی آتش سوزان به چشم‌کودک نادان زر است زین چمن برگ گلی نیست نگرداند رنگ با خبر باش که امروز تو فردا دارد می نوش زمین بسکه فرو برده شهان را نادر بود آن گور که بهرام ندارد هرچیز در شکستن اواز می برآرد اما شکست دلها هرگز صدا ندارد خون گریه میکند در و دیوار روزگار آیا که کدامین دل نازک شکسته است دل چو…

This Goddess is all very Heavenly with the Heavenly Floating Bridge, and the Heavenly Jeweled Spear.